Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY, SPORY, GDPR, VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Vítejte na stránkách společnosti NOVY s.r.o.

1.1. Děkujeme Vám za důvěru při koupi našeho zboží, výrobků a využívání našich služeb (dále jen „zboží“). Zboží je dodáváno společnostíNOVY s.r.o., se sídlem v Pardubicích, Přeloučská 226, PSČ 53006, IČO: 15049159, DIČ: CZ15049159. tel. +420 466970271 nebo +420 608444929 (dále jen „NOVY)

1.2. NOVY Vám dodává zboží v souladu s následujícími obchodními podmínkami (dále jen „obchodní podmínky“) a zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“). Vždy aktuální verzi obchodních podmínek a zásad ochrany osobních údajů naleznete na našich internetových stránkách www.novysro.cz.     

1.3. Před odesláním nabídky na uzavření kupní smlouvy (dále jen „objednávka“) je kupující vždy povinen se seznámit se zněním těchto obchodních podmínek a se zásadami ochrany osobních údajů. Přečtěte si, prosím, obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů pečlivě a důkladně. Pokud budete mít jakékoli otázky, kontaktujte nás na novy@bnovy.cz

 

2. Úvodní ustanovení

2.1. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami vznikající z kupních smluv (dále jen „smlouva“) uzavíraných mezi obchodní společností NOVY jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a zákazníkem jako kupujícím (dále jen „kupující“), (dále jen společně jako „smluvní strany“) prostřednictvím emailu, telefonu, faxu (dále jen „prostředky komunikace na dálku“) a internetového obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod“).

2.2. Obchodními podmínkami se řídí každá smlouva uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku a prostřednictvím internetového obchodu. Kupující označením zvláštního políčka před odesláním objednávky v internetovém obchodu potvrzuje seznámení se s obsahemobchodních podmínek a zásadami ochrany osobních údajů včetně svolení se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Obchodní podmínky jsou mezi smluvními stranami závazné v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

 

2.3. Kupujícímu je aktuální znění obchodních podmínek a zásad ochrany osobních údajů kdykoliv přístupné na webových stránkách internetového obchodu v aktuálním znění. Kupující je na jejich znění odkázán vždy před objednávkou zboží. Pokud kupující uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je vždy upozorněn pracovníky prodávajícího na povinnost seznámit se s obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů včetně uvedení webové adresy internetových stránek, kde je v aktuálním znění nalezne. 

2.4. Předmětem koupě jsou bylinné výrobky, doplňky stravy a další související produkty, případně i jiné zboží vystavené prodávajícím v internetovém obchodu (souhrnně v obchodních podmínkách označeno jako „zboží“).

2.5. Ustanovení těchto obchodních podmínek se použijí obdobně i na uzavírání jiných typů smluv prostřednictvím internetového obchodu, zejména smluv, jejichž předmětem je poskytování služeb, pokud je prodávající (nebo také poskytovatel služeb) nabízí.

2.6. Obchodní podmínky se použijí pouze na uzavírané smlouvy, ve kterých je kupující spotřebitelem.

2.7. Od obchodních podmínek je možné se odchýlit, a to ujednáním odlišných ustanovení v písemné kupní smlouvě. Odlišná ustanovení v písemné kupní smlouvě mají pak přednost před ustanoveními obchodních podmínek zde uvedených.

2.8. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé uzavřené kupní smlouvy. Obchodní podmínky a zásady ochrany soukromí jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána pouze v českém jazyce.

2.9. Strany si tímto sjednávají, že v případě, že by vztah založený kupní smlouvou obsahoval mezinárodní prvek, jejich vztah se řídí českým právem. Práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů tímto nejsou dotčena.  

2.10. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a doplňovat. Práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy se řídí zněním obchodních podmínek platných k okamžiku uzavření kupní smlouvy.

 

 

3. Uživatelský účet

3.1.      Kupující se může registrovat na webových stránkách internetového obchodu. Na základě registrace má pak přístup do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet”). Ze svého uživatelského účtu může kupující objednávat zboží. V případě, že kupující není registrován, může zboží objednat i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2.      Při registraci a objednávání zboží je kupující povinen uvádět pouze správné a pravdivé údaje. Kupující je povinen mít údaje na uživatelském účtu aktualizované. Prodávající považuje údaje kupujícího uvedené v uživatelském účtu za pravdivé, přičemž kupující ručí za jejich správnost.  

3.3.      Přístup k uživatelskému účtu je kupujícímu zabezpečen prostřednictvím uživatelského emailu a hesla. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. S poskytnutými informacemi kupujícího je prodávajícím nakládáno podle zásad ochrany osobních údajů. 

3.4.      Kupující není oprávněn umožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám a je povinen chránit přístupové heslo k uživatelskému účtu proti odcizení.

3.5.      Prodávající může kupujícímu zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet aktivně nevyužívá po dobu delší jednoho roku, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z uzavřené kupní smlouvy nebo obchodních podmínek.

3.6. Prodávající neodpovídá za případnou nedostupnost uživatelského účtu.Kupující tímto bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě. Jedná se o výjimečné případy, kdy zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob nemusí být účet dostupný.

 

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Součástí internetového obchodu jsou mimo jiné katalog zboží, košík a objednávkový systém. U každého zboží je v katalogu uvedeno jeho označení, výrobce, popis vlastností, cena (uvedena včetně DPH) a odhadovaná skladová dostupnost. Uvedení zboží v katalogu není nabídkou na dodání tohoto zboží ze strany prodávajícího, použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

4.2. Kupující vkládá zboží, které má zájem zakoupit, z katalogu do košíku. Ke zboží vloženému do košíku vytváří kupující objednávku. Objednat lze pouze zboží, u něhož má prodávající uvedenu jeho dostupnost na skladě. V případě, že požadované zboží v požadovaném množství není na skladě, je kupující na tuto skutečnost upozorněn, a je informován o tom, jaké nejvyšší množství požadovaného zboží lze objednat.

4.3. Při tvorbě objednávky uvádí kupující své identifikační, fakturační a kontaktní údaje, včetně emailové adresy pro vzájemnou komunikaci a adresy pro doručení zboží, vybírá si z možných způsobů dopravy a platby, a zadává platební údaje. Před odesláním objednávky jsou kupujícímu zobrazeny veškeré zadané údaje se seznamem objednávaného zboží a uvedením celkové ceny zahrnující cenu zboží, cenu za dodání zboží a s tím související náklady. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě dodání zboží mimo Českou republiku jsou tyto vícenáklady řešeny s kupujícím individuálně

4.4. Kupující má v jakémkoliv okamžiku až do odeslání objednávky možnost kontrolovat a měnit zadané údaje. Objednávka je kupujícím odeslána kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“.

4.5. Odeslaná objednávka je neodvolatelnou nabídkou na uzavření smlouvy učiněnou kupujícím. Před odesláním objednávky je kupující vždy povinen se seznámit se zněním těchto obchodních podmínek a zásadami ochrany osobních údajů.  

4.6. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Po odeslání objednávky je kupujícímu zaslán email potvrzující doručení objednávky prodávajícímu. Tento email není přijetím nabídky na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího, ale slouží pouze k potvrzení toho, že objednávka kupujícího byla převzata prodávajícím.

4.7. Smlouva je uzavřena, jakmile prodávající projeví souhlas s nabídkou (objednávkou) kupujícího, a to okamžikem, kdy je souhlas prodávajícího doručen kupujícímu. Prodávající projeví souhlas s uzavřením smlouvy zasláním dalšího emailu kupujícímu, v němž přijímá jeho objednávku. V případě, že se tento email kupujícímu nepodaří doručit, je smlouva uzavřena okamžikem dodání objednaného zboží na uvedenou doručovací adresu.

4.8. Prodávající není povinen nabídku kupujícího přijmout. Prodávající může též projevit souhlas s výhradou, kterým je nabídka kupujícího odmítnuta, a kterým je učiněna nová nabídka na uzavření smlouvy s novým obsahem. V takovém případě je smlouva uzavřena až vyjádřením bezvýhradného souhlasu jedné ze smluvních stran s nabídkou druhé smluvní strany. Součástí obsahu takto uzavřené smlouvy jsou však vždy tyto obchodní podmínky, s nimiž kupující souhlasil při potvrzení původní objednávky.

4.9. Kupující souhlasí při uzavírání kupní smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám.

4.10. V případě, že platební systém z jakéhokoliv důvodu odmítne zadané platební údaje kupujícího, objednávka odeslána není a kupující je o této skutečnosti informován.

4.11.    Podle uzavřené smlouvy je prodávající povinen dodat kupujícímu určené zboží a kupující je povinen toto zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu, to vše v souladu se smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

4.12.    Smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena v elektronické formě prostřednictvím internetového obchodu nebo prostředků komunikace na dálku, a je tvořena objednávkou kupujícího, přijetím objednávky ze strany prodávajícího a obchodními podmínkami. Pokud je smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je kupujícímu zaslána pouze objednávka. Smlouva je v elektronické formě uložena u prodávajícího.

 

 

5. Cena zboží

5.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- 5.1.1.     v hotovosti při převzetí zboží v místě určeném kupujícím v objednávce (při stanovení ceny na dobírku); kupní cena je splatná při převzetí zboží;

- 5.1.2.     bezhotovostně platbou předem na účet prodávajícího sdělený elektronicky nebo telefonicky; po přijetí objednávky bude kupujícímu zaslána zálohová faktura s pokyny k platbě; zboží bude kupujícímu odesláno po připsání platby na účet prodávajícího; nebude-li stanoveno jinak, kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy;

- 5.1.3.     bezhotovostně platbou na účet prodávajícího se splatností; tento způsob úhrady platí pouze pro stálé partnery a podléhá schválení prodávajícího; nebude-li stanoveno jinak, kupní cena je splatná do 14 dnů od převzetí zboží.

5.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a úhradou zboží (platba na dobírku).

5.3.      Prodávající může po kupujícím požadovat úhradu zálohy za zboží nebo platbu předem. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.4.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením příslušného variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

6. Dodání zboží a platební podmínky

6.1. Zboží je prodávajícím dodáváno prostřednictvím přepravce na místo dodání na území České republiky zvolené kupujícím.

6.2. Platbu je možné provést dobírkou nebo převodem. Pro převod na účet lze užít platební kartu typu VISA, MAESTRO nebo MasterCard.

6.3. Součástí cen zboží uvedených v katalogu internetového obchodu není cena za dodání, cena za případné další služby ani související poplatky. Kupující je o konečné celkové ceně za koupi zboží včetně ceny za dodání, ostatních služeb, daní a poplatků informován nejpozději při tvorbě a potvrzení objednávky.

6.4. Kupující vybírá způsob dodání zboží a platební metodu z možností uvedených v internetovém obchodě při tvorbě objednávky. U každého z možných způsobů dodání zboží a platební metody je uvedena cena. Kupující je povinen uhradit cenu uvedenou u zvoleného způsobu dodání a platební metody.

6.5. S odeslaným zbožím prodávající zašle kupujícímu emailovou zprávu s přílohou daňového dokladu. Kupující souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Zároveň s odesláním daňového dokladu je z účtu kupujícího stržena cena za zboží. Pokud kupující zvolil platbu na dobírku, nebo neuvedl svoji emailovou adresu, je mu daňový doklad předán společně se zbožím.

6.6. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v přiměřené lhůtě v závislosti zejména na zvoleném způsobu dodání, nejpozději však do 4 (čtyř) týdnů od uhrazení celkové ceny v případě platby převodem, nebo od okamžiku uzavření kupní smlouvy v případě platby na dobírku. Případné uvedené předpokládané doby dodání jsou pouze orientační a nezávazné.

6.7. Přeprava a předání zboží se řídí všeobecnými podmínkami přepravce. Kupující je před odesláním objednávky povinen se s těmito všeobecnými podmínkami přepravce řádně seznámit.

6.8. Kupující je povinen zboží převzít v místě a čase dodání určeným přepravcem, případně u přepravce v místě a ve lhůtě podle podmínek přepravce. Poruší-li tuto povinnost, je povinen prodávajícímu nahradit veškerou újmu z toho vzniklou, a to zejména náklady na vrácení zboží a případné náklady na opětovné dodání. Prodávající je oprávněn si tuto náhradu škody započítat oproti částce uhrazené na cenu za zboží.

6.9. Na každou osobu nacházející se v místě dodání zvoleném kupujícím se hledí jako na osobu zmocněnou kupujícím k převzetí zboží. Za ztrátu, poškození či odcizení zboží touto osobou odpovídá kupující.

6.10. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním prvnímu přepravci pro přepravu do místa určení. Není-li zboží přepravováno nebo je-li kupující spotřebitelem, pak jeho převzetím.

6.11. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny a jeho převzetím, a to okamžikem skutečnosti, která z těchto dvou nastane později.

 

7. Práva z vadného plnění

7.1. Zboží je vadné, není-li kupujícímu dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány zvlášť, platí údaje o jakosti a provedení uvedené u zboží v katalogu internetového obchodu, jinak je povinen prodávající plnit v běžné jakosti a provedení vhodných pro obvyklý účel zboží.

7.2. Práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

7.3. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčit se o jeho množství, jakosti a provedení.

7.4. Je-li shledáno, že zboží vykazuje vady, má kupující práva z vadného plnění. Prodávající odstraní vadu dodáním nového nebo chybějícího zboží nebo jeho části. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.5. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění mu nenáleží. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.6. V ostatních záležitostech se práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména jeho § 1914 až 1925 a 2099 až 2112.

7.7. Ustanovení tohoto článku se nepoužijí, pokud je kupující spotřebitelem.

 

8. Zvláštní ustanovení o právech spotřebitele z vadného plnění

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a)    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)    zboží odpovídá jakostí nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Tato doba se v případě koupě již použitého spotřebního zboží zkracuje na polovinu. Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy zboží.

8.3. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v prvním odstavci, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

8.4. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

8.5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad nebo na výměnu jeho součásti, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad nebo vyměnit jeho součást, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.6. V případě, že má prodávající povinnost odstranit vadu zboží, splní tuto povinnost dodáním nového zboží bez vad nebo dodáním chybějícího zboží. Kupující souhlasí s tím, že prodávající neprovádí opravy zboží, jakožto pro kupujícího méně výhodný způsob odstranění vad.

8.7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.8. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

8.9. Způsob uplatnění práva z vadného plnění, spolu s údaji o tom, kde lze tato práva uplatnit, jsou uvedeny v reklamačním řádu. Reklamační řád je dostupný na webových stránkách internetového obchodu a je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

8.10. V ostatních záležitostech se práva spotřebitele z vadného plnění řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména jeho § 2161 až 2174, a předpisy souvisejícími.

8.11. Prodávající není vůči spotřebiteli vázán kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

9. Odstoupení spotřebitele od smlouvy

9.1. Kupující, je-li spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to jde-li o

a)    kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b)   smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c)    smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

9.2. Kupující v odstoupení nemusí uvést důvod. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Kupující může odstoupit i zasláním vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na stránkách internetového obchodu a který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

9.3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen prodávajícímu zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na adresu NOVY s.r.o., Rožkova 1848, 53002 Pardubice.

9.4. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy, prodávající je povinen mu vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

9.5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.

9.6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

9.7. Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku. Zejména kupující bere na vědomí, že většina zdravotnických prostředků je dodávána v uzavřeném obalu za účelem ochrany před kontaminací, přičemž tyto zdravotnické prostředky mohou být i sterilizovány. V případě, že kupující takovéto zboží vyjme z obalu, toto zboží již z hygienických důvodů není možné vrátit. Z tohoto důvodu kupující nemůže odstoupit od smlouvy o koupi takového zboží v uzavřeném obalu, pokud jej kupující z obalu vyňal, v souladu s § 1837 písm. g) občanského zákoníku.

9.8. Ustanovení tohoto článku IX. se nepoužijí na smlouvy uvedené v § 1840 občanského zákoníku.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Smluvní strany spolu právně jednají zejména prostřednictvím emailových zpráv. Pokud kupující nemá zřízený emailový účet, probíhá komunikace prostřednictvím dalších prostředků komunikace na dálku – telefonu, písemné korespondence, faxu, apod.. Prodávající zasílá emailové zprávy kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, případně v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo v oznámení o reklamaci. Kupující zasílá emailové zprávy na adresu prodávajícího .................

10.2. Je-li kupující spotřebitelem, má v případě sporu z kupní smlouvy právo na mimosoudní řešení tohoto spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v těchto případech Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adreseec.europa.eu/consumers/odr.

10.3. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nese v plné výši kupující.

10.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se českým právním řádem. Spory z uzavřených smluv jsou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.  

10.5.      Prodávající zajišťuje vyřizování stížností kupujícího prostřednictvím elektronické adresy objednavky@bnovy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.7.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.8.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.9. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, práva a povinnosti stran se pak posuzují dle přiměřenosti a běžných zvyklostí. Neplatnost nebo neúčinnost jakéhokoli ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

10.10. Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2018


 

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Děkujeme Vám za důvěru při koupi našeho zboží, výrobků a produktů (dále jen „zboží“) a využívání našich služeb (dále jen „služby“). Zboží a služby jsou poskytovány společnostíNOVY s.r.o., se sídlem v Pardubicích, Přeloučská 226, PSČ 53006, IČO: 15049159, DIČ: CZ15049159. tel. +420 466970271 nebo +420 608444929 (dále jen „NOVY“).

NOVY je pro potřeby tohoto dokumentu označován jak název naší společnosti, která je uvedena v předchozím odstavci, tak název internetových stránek, které provozujeme, a dále také zboží a služby, které poskytujeme. V zásadách ochrany osobních údajů (dále také „zásady“) vše souhrnně označujeme jako NOVY.

Vámi projevené důvěry si velmi vážíme a klademe velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů při jejich zpracování, včetně údajů osobních.

Při koupi zboží a užívání služeb NOVY nám svěřujete své údaje. Následující informace jsou důležité, a proto doufáme, že naleznete čas, a pečlivě si je přečtěte.

Společnost NOVY připravila dokument zásad ochrany osobních údajů, aby Vás informovala, jaké informace a údaje o Vás shromažďuje, jakým způsobem a k jakému účelu je používá, a jaké možnosti, nástroje, práva a povinnosti Vám při tom náleží. Společnost NOVY je společnost, která provozuje mimo jiné e-shop, takže některé z následujících konceptů a pojmů jsou technického charakteru, přesto jsme se snažili vysvětlit zásady ochrany osobních údajů jednoduchým a srozumitelným způsobem.

Snažíme se, aby byly zásady co nejjednodušší. Ochrana osobních údajů je společností NOVY brána velmi vážně, a proto, ať už jste nový nebo dlouhodobý zákazník, věnujte prosím chvíli, abyste se seznámil s našimi zásadami.Pokud máte nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat na adrese: novy@bnovy.cz

 

2. Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady se současně vztahují všechny na internetové stránky společnosti NOVY. Jedná se o následující internetové stránky: www.novysro.cz, (dále jako „e-shop“) www.dedekkorenar.czwww.dedekkorenar-klub.cz  (dále vše společně jako „internetové stránky“).

Pokud je Vám dodáno zboží nebo poskytnuta služba od společnosti NOVY, společnost si Vaše poskytnuté osobní údaje ponechá po nezbytnou dobu, kterou český právní systém pro takovou potřebu stanoví. Zejména se jedná o údaje na účetních a daňových dokladech a dobu nezbytně nutnou pro jejich archivaci. V opačném případě budou tyto údaje uchovány po dobu 5 let. V případě Vaší neaktivity na uživatelském účtu internetových stránek Vám bude účet po dvou letech odstraněn a informace z něho budou společností NOVY vymazány.

Informace o Vás nám jsou poskytnuty v souvislosti s objednáním zboží a služeb, které od společnosti NOVY můžete získat jako zákazníci (dále jen „zákazníci“) mnoha různými způsoby, a to zejména prostřednictvím objednávek v našem e-shopu, nebo uzavřením smluv prostřednictvím dalších komunikačních prostředků na dálku – telefon, fax, email, písemné psaní, apod.  Dále nám mohou být informace poskytnuty pro potřeby registrace na našich internetových stránkách, kdy se lze po vyplnění identifikačních údajů zaregistrovat k uživatelskému účtu (dále jen „uživatelský účet“). Při provedení registrace zatržením zvláštního políčka vyjadřujete souhlas se zasíláním „newsletterů“ nebo tzv. „hlásání“. Jedná se o materiály informativního a marketingového charakteru. Další informace nám mohou být poskytnuty zodpovězení Vašich podnětů, dotazů, objednávek a reklamací.

Chceme, abyste věděli, k jakému účelu Vaše údaje používáme a jakým způsobem chráníme Vaše soukromí. Zároveň Vám v zásadách uvádíme, jaká jsou Vaše práva ve vztahu k poskytnutým informacím.

 

3. Zásady ochrany osobních údajů v souvislosti se zřízením uživatelského účtu

V případě zájmu zákazníka o registraci na internetových stránkách a zasílání newsletteru a dalších informačních, reklamních a vzdělávacích sdělení (například hlásání) bude NOVY pro tyto účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto zákazníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy a zvolené diskusní přezdívky. Pokud poskytne zákazník společnosti NOVY rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, telefonický kontakt, fakturační adresa, firemní údaje, doručovací adresa), zpracovává NOVY pro uvedené účely i tyto údaje. Obsah zasílaného newsletteru a dalších reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které NOVY jsou společnosti NOVY zákazníky zaslány nebo je zjistí z chování návštěvníka na internetových stránkách, případně newsletteru.

Osobní údaje návštěvníka začne NOVY zpracovávat až poté, kdy návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro registraci své údaje a následně registraci potvrdí příslušným políčkem pro dokončení registrace. Při registraci vyjádří zákazník zatržením příslušného políčka souhlas s obchodními podmínkami a těmito zásadami. Registrace je provedena, pokud zákazník následně potvrdí zprávu, která mu byla na mail zaslána. Nebude-li registrace následně potvrzena, zákazníkem do registračního formuláře zadané údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět NOVY sám anebo tímto může pověřit třetí osobu.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese sídla NOVY, elektronicky na kontaktním mailu: novy@bnovy.cz.

 

4. Zásady ochrany osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

V případě nákupu zboží v e-shopu bude společnost NOVY zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, fakturační adresa, firemní údaje, doručovací adresa, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost NOVY provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů.

Společnost NOVY bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu nezbytnou pro archivaci účetních a daňových dokladů dle současného účinného právního řádu od okamžiku uzavření příslušné kupní smlouvy.

Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost NOVY provádět sama, nebo za tímto účelem pověří, v souladu s účinnými právními předpisy, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost NOVY osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

5. Zásady ochrany osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů, objednávek a reklamací

Společnost NOVY si velmi váží svých zákazníků, a proto má zřízenou telefonní zákaznickou linku. Prostřednictvím této zákaznické linky se mohou zákazníci a další osoby na společnost NOVY obracet se svými dotazy, požadavky a objednávkami, a to jak telefonicky, e-mailem, faxem, či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků a objednávek adresovaných společnosti NOVY bude společnost NOVY zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz, požadavek či objednávku vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost NOVY zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti NOVY). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti NOVY dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost NOVY nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto není vyžadován souhlas.  

Pokud bude prostřednictvím zákaznické linky společnosti NOVY uplatněna reklamace výrobku, bude společnost NOVY zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti NOVY, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost NOVY osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti NOVY reklamaci vyřídit.

Bude-li to vhodné či potřebné je společnost NOVY oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost NOVY takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, případně, jehož se dotaz týká, jakož i od místa jeho zakoupení (na různých místech může společnost NOVY využívat pro stejné výrobky různé dodavatele). Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti NOVY prostřednictvím e-mailové adresy novy@bnovy.cz

 

6. Zásady ochrany osobních údajů v souvislosti s využíváním služeb internetové poradny a diskuse

Společnost NOVY o Vás shromažďuje informace, aby Vám mohla dodat své zboží a poskytnout své služby.

Některé z našich služeb vyžadují výhradně registraci na internetových stránkách společnosti NOVY. Jedná se například o využití služeb internetové diskuse a poradny. Používáte-li naše služby nebo se zaregistrujete pro jejich použití, dobrovolně nám poskytnete určité osobní údaje. Mohou obsahovat osobní údaje různého charakteru. V nejširším rozsahu jimi jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, fakturační adresa, firemní údaje, doručovací adresa. Dále je jedná o informace, které sami dobrovolně zveřejníte na našich internetových stránkách, nebo jakékoliv další informace, které nám zašlete. Kupující a zákazník tímto vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů v uvedeném rozsahu.

Každý návštěvník nebo zákazník může vidět na internetových stránkách Vámi zveřejněný obsah. Zasláním obsahu vyjadřujete souhlas s jeho zveřejnění.  

Dbejte, prosím, i Vy sami na ochranu osobních údajů, a nezveřejňujte v internetových diskusích a poradně Vaše informace s charakterem osobních údajů.

Dbejte zvýšené ochrany svého soukromí a svých osobních údajů, a proto pokud se s námi chcete podělit o nějaké informace, nebo některé informace žádáte, vystupujte pod anonymní přezdívkou, aby Vás nemohla žádná jiná osoba identifikovat. Informace sdílené prostřednictvím našich internetových stránek vyjma informací, které nám poskytnete prostřednictvím uživatelského účtu nebo objednávky zboží, jsou veřejně dostupné a přístupní. Z toho důvodu Vás vyzíváme, abyste sami dbali zvýšené ochrany poskytovaných informací.  

Společnost NOVY může zveřejnit své osobní názory nebo zkušenosti s tématy a na otázky, které od Vás v naší diskusi nebo poradně obdrží. Pokud bychom zveřejnili nějaké informace týkající se Vašeho názoru, zveřejníme ji v anonymizované podobě.

7. Použití souborů cookie a analýza internetových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých internetových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost NOVY na svých internetových stránkách soubory cookie. Soubory ookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je internetová stránka zobrazena.

Soubory cookie neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů internetové stránky. Seznam veškerých souborů cookie, které společnost NOVY shromažďuje na svých internetových stránkách je k dispozici zde.[n3]

V případě, že návštěvník internetové stránky nesouhlasí se  shromažďováním souborů cookie, může tomu zabránit změnou nastavení svého internetového prohlížeče.

K analýze internetových stránek pomocí cookies souborů používá společnost NOVY službu Google Analytics Premium[j4] , vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání internetové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných souborů cookie jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na internetových stránkách společnosti NOVY nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty dle prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů.

 

8. Užívání sociálních pluginů

Internetové stránky NOVY obsahují rovněž sociální pluginy třetích stran. Pomocí pluginů mohou návštěvníci internetových stránek sdílet obsah se svými přáteli, a dalšími kontakty. Používané pluginy:

  • plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

Sociální pluginy nejsou spravovány společností NOVY, který tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedeným provozovatelem (správcem) těchto pluginů nebo internetových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a ani za případné škody, které by jimi mohly být způsobeny. Vezměte, prosím, tuto skutečnost na vědomí.

 

9. Zásady ochrany osobních údajů v souvislosti s výskytem škodné událostí

Společnost NOVY se snaží v nejvyšší možné míře škodným událostem předcházet, nicméně může v souvislosti s prodejem výrobků vzniknout zákazníkům společnosti NOVY určitá škoda. Jedná se například o škodu způsobenou vadnými výrobky.

Pokud se škodná událost přeci jenom vyskytne, dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků a dalších osob spojených se škodnou událostí, a to v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů. Účelem zpracování osobních údajů je v tomto případě vyřešení škodné události a dále pak ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti NOVY pro případ možného vzniku sporu ze škodné události. Doba zpracování osobních údajů závisí na účelu a odpovídá době, po kterou společnost NOVY může v této souvislosti osobní údaje potřebovat, kdy hrozí možnost vzniku sporu ohledně vzniklé škody.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost NOVY sama, popřípadě tímto účelem pověří, v souladu s účinnými právními předpisy, třetí osobu. Za účelem vyřešení škodné události (zejména v situacích, kdy je škoda způsobená vadou výrobku) je společnost NOVY oprávněna zpracovávané osobní údaje předat svým dodavatelům či výrobcům. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost NOVY takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který škodu způsobil, jakož i od místa jeho zakoupení (v různých místech může společnost NOVY využívat pro stejné výrobky různé dodavatele). Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti NOVY prostřednictvím e-mailové adresy novy@bnovy.cz

 

10. Transparentnost a další práva spojená se zásadami ochrany osobních údajů

Cílem společnosti NOVY je Vám popsat jednoduché volby, které můžete s poskytnutými informacemi učinit. Pokud máte zřízený uživatelský účet, některé volby v něm můžete učinit sami. Například si můžete zvolit, které informace v účtu uvedete, vyjma povinných, nebo se můžete přihlásit pouze k odběru newsletterů nebo hlásání uvedením své emailové adresy.   

V případě, že společnost NOVY zpracovává osobní údaje zákazníků a návštěvníků internetových stránek, osob vznášejících dotazy, osob, které objednávají zboží a služby společnosti NOVY, či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich

  • a) právo na informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů,
  • b) právo na přístup k jeho osobním údajům, které společnost NOVY zpracovává,
  • c) právo na opravu jeho osobních údajů, které společnost NOVY zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné, a
  • d) další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby společnost NOVY provedla příslušnou opravu či doplnění osobních údajů dotčené osoby (a to vč. případné blokace či likvidace jejích osobních údajů).
  • e) právo požadovat vymazání osobních údajů
  • f) právo omezit zpracování
  • g) právo kdykoli se odhlásit z odběru zasílaných informačních materiálů
  • h) právo podat stížnost u orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností NOVY či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na společnost NOVY jakýmikoli prostředky, a to vč. e-mailové adresy zřízené speciálně za tímto účelem: novy@bnovy.cz

 

11. Ochrana informací

Pracujeme důsledně, abychom ochránili společnost NOVY a její zákazníky před neoprávněným přístupem, úpravou, zveřejněním nebo odstraněním informací, které ukládáme.

Důkladně se věnujeme a zajišťujeme bezpečné procesy shromažďování, ukládání a zpracování informací, včetně fyzické bezpečnosti, abychom zabránili neoprávněnému přístupu do našich systémů.

Přístup k osobním údajům omezujeme v nezbytném rozsahu pouze na zaměstnance, přepravce a zástupce společnosti NOVY, kteří potřebují tyto údaje znát. Tyto osoby jsou smluvně vázáni k ochraně těchto informací, a hrozí jim sankce v případě porušení jejich mlčenlivosti.  

12. Aplikace zásad ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na zboží a služby nabízené jinými společnostmi nebo jednotlivci včetně produktů nebo stránek, které se mohou objevit ve stejných výsledcích vyhledávání jako naše produkty. Pravidla se nevztahují na zpracování informací jiných společností nebo organizací, které inzerují naše služby a které mohou používat cookies, pixel tagy nebo jiné technologie pro zobrazení a nabízení relevantních reklam.

13. Závěrečná ustanovení

Zákazník výslovně uděluje souhlas společnosti NOVY souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů, a to jak na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tak na základě nařízení EU č. 2016/679 (GDPR).

14. Změny zásad ochrany osobních údajů

NOVY může tyto podmínky aktualizovat bez předchozího upozornění. Je zapotřebí, abyste sledovali případné změny na našich internetových stránkách.

Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 3. 2018

15. Otázky a návrhy

Pokud máte nějaké otázky nebo návrhy, neváhejte nás kontaktovat na: novy@bnovy.cz

---------------------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti

Děkujeme Vám za důvěru při využívání našich služeb (dále jen „služby“) a koupi našeho zboží, výrobků a produktů (dále jen „zboží“). Služby zákazníkům (dále jen „zákazníci“) a návštěvníkům (dále jen „návštěvníci“) poskytuje společnostNOVY s.r.o., se sídlem v Pardubicích, Přeloučská 226, PSČ 53006, IČO: 15049159, DIČ: CZ15049159. tel. +420 466970271 nebo +420 608444929 (dále jen „NOVY“).

Považujte obsah těchto internetových stránek, zejména články, názory, komentáře a vysvětlení nebo jakýkoli další zveřejněný obsah za obsah NEZÁVAZNÉHO charakteru. Internetové stránky neobsahují žádné přísliby, záruky, výhody, návody, garance, a proto na ně nelze tak nahlížet. Jedná se výhradně o informace vzdělávacího a informativního charakteru.        

Publikované pokyny, informace, rady, nápady a myšlenky na internetových stránkách společnosti NOVY v žádném případě NEMOHOU být chápány jako náhrada kvalifikovaných metod současné lékařské nebo psychologické diagnostiky a léčby. Neměli byste tedy nahrazovat své současné nebo budoucí léčebné nebo psychologické postupy ani částečně postupy, procedury a techniky, postupy uvedenými na internetových stránkách. Neměli byste přerušovat nebo upravovat svoji současnou léčbu a medikaci na základě uvedených rad bez předchozí konzultace záměru se svým lékařem.

NOVY výslovně VYLUČUJE svoji odpovědnost za zveřejněné články, názory, komentáře, vysvětlení, pokyny, informace, rady, nápady a myšlenky zveřejněné na internetových stránkách, protože negarantuje a nemůže garantovat výsledek dostavení se daných účinků.

Berete plnou odpovědnost za své fyzické, psychické a duševní zdraví a zdravotní stav. Pokud se rozhodnete pro použití a využití jakýchkoli postupů procedur a technik z našich internetových stránek, berete tím plnou odpovědnost za své zdraví a svůj zdravotní stav.

Neposkytujeme lékařské poradenství

Veškerý obsah zveřejněný společností NOVY nebo autorem je založen výlučně na dlouhodobých osobních a životních zkušenostech autora a jeho pozorování, stejně jako na nasbíraných informacích od osob, které s autorem a společností NOVY sdílejí své zkušenosti, pokud není uvedeno jinak. Autor zveřejňuje informace výhradně pro vzdělávací a informativní účely. ŽÁDNÁ z těchto informací není primárně určena pro stanovení a diagnosu zdravotního nebo psychického stavu, a to ani v tom smyslu, že by jejich příznaky léčily, zmírňovaly nebo předcházely. Zveřejněním obsahu internetových stránek společnost NOVY ani autor proto neposkytují léčbu nebo diagnosu osob, ani je tak neprezentuje. Údaje zveřejněné na internetových stránkách a zasílané zákazníkům NEJSOU určeny k nahrazení lékařské péče a nemohou nahradit vztah mezi zákazníkem a jeho lékařem.   

Čtenář je proto informovaný o tom, že veškeré zveřejněné nebo zasílané informace společností NOVY a autorem NEJSOU považovány za lékařské rady nebo doporučení, ale považují se za sdílení osobních vědomostí, znalostí a zkušeností autora. Společnosti NOVY a autor Vám proto navrhují a podporují Vás v tom, abyste si udělali svůj vlastní názor na své zdraví a péči o něj. Váš názor by měl být založen na pozorování toho, co je pro Vás a Vaše zdraví nejlepší, a to i ve spolupráci se svým kvalifikovaným lékařským profesionálem. Vy a pouze Vy samotní jste v konečném důsledku odpovědní za své zdraví a kroky, které podniknete, a to i v případě, pokud jednáte na základě informací, které si přečtete, nebo Vám jsou sděleny.  

NEPOUŽÍVEJTE zveřejněné informace na této internetové stránce pro léčbu nebo diagnostiku svého zdravotního stavu nebo onemocnění a nepodstupujte jakoukoliv zde uvedenou medikaci nebo způsob léčby bez předchozího projednání se svým lékařem nebo zdravotnickým personálem. To znamená, vždy projednejte se svým lékařem nebo jiným kompetentním zdravotnickým pracovníkem léčbu dříve, než začnete nebo přijmete jakoukoli léčbu zdravotních potíží, která je navržena na internetové stránce. Pokud tak neučiníte, jednáte na svoji vlastní odpovědnost.

Služby a zboží

Přečtěte si pečlivě veškeré pokyny týkající se zboží a informace o poskytovaných službách nebo postupech navržených na internetových stránkách. Neopomíjejte rady odborných lékařských poradců a neprodlévejte při vyhledání odborné lékařské pomoci z důvodu informací, které jste si přečetli na této internetové stránce. Žádná z prezentovaných informací na těchto internetových stránkách nevytváří a nenahrazuje vztah mezi pacientem a lékařem, respektive mezi Vámi a lékařem nebo jiným zdravotnickým personálem. Zveřejněné informace a prohlášení nebyly hodnoceny žádnými jinými subjekty nebo třetími stranami a nemají v úmyslu diagnostikovat, léčit, zmírňovat nebo předcházet nemocem.

Pokud máte podezření, že máte zdravotní potíže, kontaktujte svého poskytovatele zdravotní péče. Pokud se řídíte něčím, co je uvedeno a doporučováno na našich internetových stránkách, a bez diskuse se svým lékařem, děláte to na svoji vlastní odpovědnost a nebezpečí.  

---------------------------------------------------------------------------------------------